1. Kao najvažniji i najvjerniji sponzor i donator ŠRK „Općine Cestica 1995“ nesumnjivo je općina Cestica, na čelu sa načelnikom Mirkom Korotajem. Općina i njeno rukovodstvo je klubu,cijelo vrijeme od njegovog osnutka, potpora u materijalnom i logističkom smislu i jedina je bila uz klub u teškim vremenima kada nismo imali vode. Na tome im svesrdno zahvaljujemo i iskreno se nadamo takovoj daljnjoj suradnji
 2. Firma „Babić“ d.o.o., koja se redovito odazivala prilikom eko akcija koje se provode od osnutka kluba te svojim kamionima odvozila i zbrinjavala prikupljeni otpad i smeće. Nadamo se da će i u budućnosti sudjelovati na isti način
 3. HEP – Proizvodnja d.o.o PP HE Sjever, 42 000 Varaždin, Međimurska ulica br. 26, na čelu sa direktorom g. Magićem, te suradnicima Ivančicom Somođi, Goranom Zrinskim i Darkom Kučom, koji su pružali logističku i materijalnu pomoć kod poribljavanja a isto tako prilikom provođenju ekoloških akcija na ustupanju mehanizacije, te izgradnjom mostića i prilaza na obodni nasip Ormoškog jezera, kako bi se zabranila vožnja vozilima te da se realizira pješačko biciklistička staza a samim time da se i riba približi obali. Isto tako zahvaljujemo na čišćenju jezera od korova, nadamo se da će to polučiti rezultate
 4. Firmi Knauf Insulation d.o.o iz Novog Marofa te firmi „Hudek Trgotrans“ d.o.o. na doniranim sredstvima za kupnju ribočuvarskih odora
 5. Firmi „Univerzal“ d. o.o. iz Varaždina i hotelu „Varaždin“, na materijalnoj i logističkoj pomoći
 6. Pekarnici „Leskovar“ iz Petrijanca na sponzorstvu prilikom provođenja eko akcija i takmičenja
 7. Firmi „Niskogradnja Veselnik“ iz Kolarovca, koji nam izlazi u susret sa svojim strojevima kod priprema staza za takmičenje i uređenja okoliša
 8. Zahvaljujemo svim članovima DVD-a sa područja općine Cestica, koji učestvuju u eko akcijama
 9. Zahvaljujemo i učenicima osnovne škole Cestica koji svojom aktivnošću kod provođenja eko akcija vrlo marljivo učestvuju u njima i doprinose uljepšanju obala i rijeke Drave
 10. Tehničar Copy-servis na donaciji visokokvalitetnog laserskog printera
 11. Alpha-M na donaciji monitora
 12. Našem dugogodišnjem članu gospodinu Kerekeš Ljubomiru na donaciji 300,00 kuna
 13. Firmi „K.B“ d.o.o. iz Sračinca i gospodinu Križanec Tihomiru na donacijama čaša i vrčeva
 14. Bufettu „Žučo“ iz Sračinca vl. Martinec Stjepana, na donaciji vrhunskih vina i klipića kod provođenja raznih akcija
 15. Pekarnici „Leskovar“ iz Petrijanca vl. Leskovar Ivana, na usluzi pećenja odojaka i donaciji klipića i kruha kod provođenja raznih akcija
 16. Firmi „Lim – Montaža“ iz Kolarovca, vl. našeg člana Vnuk Denisa na besplatnoj sanaciji krovišta na ribičkom domu, koje je oštećeno prilikom nevremena
 17. Špediciji „MS“ d.o.o. vl. Simendić Miodraga iz Trnovca Bartolovečkog, na donaciji 1 000,00 kn za izgradnju ražnja
 18. Trgovini „Meteor“ iz Varaždina i gospodinu Dragutinu Miko, na donaciji 2 grijalice za potrebe ribičkog doma
 19. Našem članu, gospodinu Golubić Ivanu iz Otoka Virje, koji je sa svojim djelatnicima i svom trošku izvršio farbanje i zaštitu stolarije na ribičkom domu
 20. Našem članu, gospodinu Golubić Stjepanu iz Radovec Polja, koji se osobno i svojom mehanizacijom uključio na uređenje pristupnog puta prema „Benđiki“
 21. Firmi „Zelendvor“ i gospodinu Silić Petru na donaciji kod provođenja raznih akcija i takmičenja
 22. Seoski turizam „Pongračić“ iz Drenovca i gospodinu Pongrac Robertu na donaciji prilikom provođenja raznih akcija
 23. Firmi „Bentra“ i gospodinu Bengeri Tihomiru na velikom angažmanu kod izrade i ažuriranja WEB stranice ŠRK „Općine Cestica 1995“
 24. OPG “Borovčak ” iz Jarki 7 na vrlo velikom trudu i angažmanu sa strojevima prilikom radnih akcija